Schweppes

Privacy beleid

Schweppes International Limited respecteert uw privacy. In dit Beleid wordt beschreven welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Dit Beleid is uitsluitend van toepassing op informatie die wordt verzameld via deze Website en niet via andere bronnen.

 

Verzamelen van uw persoonlijke informatie
Persoonlijke informatie (d.w.z. informatie waarmee u op enige wijze persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, adres, leeftijd, andere contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres etc. en wachtwoorden) kan uitsluitend worden verzameld via deze Website wanneer u deze vrijwillig verstrekt. Dit kan gebeuren wanneer u zich op de Website registreert, informatie aanvraagt, commentaar geeft of deelneemt aan enig spel of onderzoek of enige actie of functie van de Website. Het verstrekken van persoonlijke informatie is uw eigen keuze. Als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie wordt verzameld, verstrek deze dan niet. Als u ervoor kiest geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, kunnen we u mogelijk geen toegang bieden tot sommige of alle pagina’s van deze Website of onze andere producten en diensten. Zo nu en dan kunnen we u verzoeken om persoonlijke informatie over andere personen – bijvoorbeeld uw familie of andere bevoegde vertegenwoordigers – met ons te delen. Als u ons deze informatie geeft, rekenen we erop dat u deze personen vertelt dat u hun persoonlijke informatie aan ons verstrekt en ze bewust maakt van dit Beleid.

 

Gebruik van uw persoonlijke informatie
Uw persoonlijke informatie kan als volgt worden gebruikt:

 • Om te reageren op uw vragen en verzoeken, om u toegang te bieden tot bepaalde gedeelten en functies van de Website en om met u te communiceren over uw activiteiten op deze Website.
 • Om deze te delen met onze Verwante Partijen zoals vereist voor het uitvoeren van functies namens ons in relatie tot de Website (zoals de levering van handelswaar, het beheer van de Website of acties of andere functies daarop, marketing, gegevensanalyse of klantenservice). Om dit te kunnen doen kan het nodig zijn om uw persoonlijke informatie te verzenden buiten het toepasselijke Rechtsgebied. U wordt geacht in te stemmen met deze overdracht. Verder gebruik of openbaarmaking van de informatie door deze partijen voor andere doeleinden is niet toegestaan.
 • Om u te kunnen voorzien van productinformatie of promotie- en andere aanbiedingen van ons of onze Verwante Partijen*.
 • * Op het punt waarop uw informatie wordt verzameld bieden wij u een opt-in of opt-out mechanisme, afhankelijk van de vereisten van de toepasselijke wetgeving en de voorwaarden beschreven op de Website. Een opt-in mechanisme biedt u de mogelijkheid om te bevestigen dat u instemt met of geen bezwaar heeft tegen de toezending van dergelijke verdere informatie door ons. Wij sturen u deze informatie alleen bij een opt-in. Een opt-out mechanisme biedt u de mogelijkheid om aan te geven dat u dergelijke verdere informatie niet van ons wilt ontvangen. Bij een opt-out zullen wij u deze niet toezenden.
 • * Een opt-in of opt-out is uw eigen keuze. Als u daarnaast niet wilt dat wij uw persoonlijke informatie gebruiken voor een bepaald doel of deze verstrekken aan een derde partij kunt u dit bovendien op enig moment aangeven door contact met ons op te nemen zoals onder het kopje ‘Contact’ aangegeven.
 • * Specifieke opt-outs kunnen ook worden geboden op het punt van verzameling of samen met de toegezonden informatie.
 • * Houd er echter rekening mee dat u bij een opt-out mogelijk niet zult kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten op de Website.
 • Voor andere doeleinden die worden beschreven wanneer uw informatie wordt verzameld of in enige aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende functie van de Website.
 • Voor openbaarmakingen die verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving of een gerechtelijk bevel.
 • Ten behoeve van of in samenhang met juridische procedures of indien vereist voor het vaststellen, verdedigen of uitoefenen van wettelijke rechten.
 • In noodgevallen, voor het beschermen van de gezondheid of veiligheid van gebruikers van de Website, of het grote publiek of in het belang van de nationale veiligheid.

Behalve voor zover hierbij bepaald, zullen wij niets van uw persoonlijke informatie verstrekken aan enige derde partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Kinderen
Wij nemen de bescherming van de privacy van kinderen serieus. Wij beheren deze Website in overeenstemming met alle hierop van toepassing zijnde wetgeving. Voor kinderen onder een bepaalde leeftijdsgrens geldend in het toepasselijke Rechtsgebied is instemming van een ouder/voogd vereist voor het verstrekken van persoonlijke informatie aan de Website. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zullen wij kinderen onder deze leeftijd niet verzoeken om meer persoonlijke informatie te verstrekken dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor deelname aan de betreffende activiteit op de Website. Als wij bij de verzameling vaststellen dat een gebruiker jonger is dan deze leeftijd, zullen wij zijn/haar persoonlijke informatie niet gebruiken of bewaren zonder de toestemming van de ouder/voogd. Zonder dergelijke toestemming zal het kind mogelijk niet kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij dergelijke informatie echter bewaren en gebruiken  voor het informeren en het verkrijgen van toestemming van de ouder/voogd en voor bepaalde veiligheids-, beveiligings-, aansprakelijkheids- en andere doeleinden, dit conform de bepalingen van dit beleid en de toepasselijke wetgeving. Een ouder/voogd kan verdere verzameling of gebruik van de persoonlijke informatie van zijn/haar kind beoordelen, verwijderen, wijzigen of weigeren door contact met ons op te nemen zoals onder het kopje ‘Contact’ aangegeven (vermeld hierbij de naam, het adres en e-mailadres van het kind).

 

Rechtsgebied Website/toepasselijke leeftijd:
Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland: Onder 13 jaar.
Andere rechtsgebieden: Onder 8 jaar.

 

Verzamelen van aanvullende informatie
Zo nu en dan kunnen we, wanneer u onze Website bezoekt, gebruikmaken van “cookie”-technologie en IP-adressen om automatisch bepaalde technische en niet persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn uw type internetbrowser of computer, de domeinnaam van uw internetprovider, het aantal bezoeken aan pagina’s en de aard en duur van dergelijke bezoeken. We volgen ook het aantal bezoekers van onze Website in samengevoegde vorm. Bij dit proces wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie geëxtraheerd. Deze informatie helpt ons om onze Website fris en interessant te houden voor onze bezoekers en de inhoud ervan af te stemmen op de interesses van bezoekers. Wij kunnen bepaalde niet persoonlijk identificeerbare informatie delen met potentiële partners, adverteerders (die deze informatie kunnen gebruiken om advertenties te bieden die zijn afgestemd op uw interesses) of andere derde partijen, maar we maken geen persoonlijk identificeerbare informatie openbaar, behalve zoals bepaald in dit Beleid en conform geldende wetgeving Wij kunnen ook derde partijen die op onze Website adverteren (met inbegrip van onze promotiepartners) toestaan om cookies op uw computer te plaatsen en toegang te zoeken tot deze cookies, maar ze krijgen geen toegang tot onze cookies. Het gebruik van cookies door dergelijke derde partijen valt niet onder ons Beleid, maar onder het eigen privacybeleid van de respectievelijke partijen. U kunt uw computerbrowser zodanig instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Als u cookies uitschakelt, kunnen we u mogelijk geen optimale ervaring bieden op onze Website en zijn bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar.

 

Veiligheid van uw informatie
Er worden bepaalde redelijke beveiligingsmaatregelen genomen om de informatie die u naar deze Website stuurt te helpen beschermen. We kunnen de veiligheid van dergelijke informatie echter niet garanderen. Wij wijzen in de hoogste wettelijk toegestane mate elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de hand voor enige schade die u lijdt als gevolg van enig verlies, onbevoegde toegang, misbruik of wijziging van enige informatie die u aan deze Website verstrekt.

 

Andere Websites
Deze Website kan links bevatten naar andere Websites die niet onder ons eigendom of beheer vallen. Deze Websites vallen buiten onze controle, worden niet door ons aanbevolen of ondersteund en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten, diensten of het privacybeleid ervan. Het downloaden van materiaal van bepaalde Websites kan een risico opleveren van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de introductie van virussen in uw systeem. Houd hier rekening mee wanneer u deze Website verlaat en lees het privacybeleid en de voorwaarden van deze andere Websites. Onderzoek ook zelf de authenticiteit van enige Website die een van onze Websites lijkt te zijn of aangeeft dat te zijn (met inbegrip van websites waar u op terechtkomt via een link in een e-mail).

 

Overige

Rechtsgebied
Wij beheren de Website vanaf de Bedrijfslocatie (ongeacht waar de hostingservers zich bevinden). Alle kwesties met betrekking tot de Website vallen onder het Nederlandse recht, ongeacht conflicten van recht of de principes van rechtskeuze. U stemt ermee in dat enige juridische procedure met betrekking tot de Website aanhangig wordt gemaakt bij bevoegde rechtbanken in Nederland. Wij garanderen of impliceren niet dat de Website of materialen daarop geschikt zijn voor gebruik buiten het bovengenoemde Land.

De op deze Website vermelde informatie met betrekking tot enige producten en diensten is alleen van toepassing binnen het Rechtsgebied, en deze producten of diensten zijn mogelijk niet op alle locaties beschikbaar. Als u woonachtig bent buiten dit Land, bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van enige toepasselijke lokale wetgeving.

 

Overdracht van eigendommen
Als onderdeel van onze bedrijfsvoering kunnen wij eigendommen verkopen of kopen. Indien een andere entiteit ons of alle danwel vrijwel alle aan ons toebehorende eigendommen overneemt, kan persoonlijk en niet persoonlijk identificeerbare informatie die we hebben verzameld over de gebruikers van deze Website worden overgedragen aan een dergelijke entiteit en door die entiteit worden gebruikt voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden. Als enige faillissements- of reorganisatieprocedure door of tegen ons wordt ingesteld, kan dergelijke informatie worden beschouwd als een bedrijfseigendom en worden verkocht of overgedragen aan derde partijen.

 

Scheidbaarheid
Indien, om welke reden dan ook, enige hierin opgenomen bepaling nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal deze voor zover nietig of niet-afdwingbaar worden afgescheiden en zullen de resterende bepalingen onverminderd van kracht blijven.
Definities/interpretatie
Zoals hierin gebruikt:

 • Wordt onder “schade” verstaan alle directe, bijzondere, indirecte, gevolg- of strafschade of andere schade van enige aard (zij het uit hoofde van overeenkomst, met inbegrip van wezenlijke wanprestatie, onrechtmatige daad met inbegrip van nalatigheid, of anderszins).
 • Wordt onder “met inbegrip van” verstaan “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”.
 • Wordt onder “naar de Website gestuurde materialen” (en “materialen die u naar de Website stuurt” en andere, soortgelijke formuleringen) verstaan alles dat door u of een andere gebruiker naar de Website wordt gemaild, geüpload, gepost of op andere wijze naar de Website wordt overgedragen of gezonden (of het nu gaat om informatie, tekst, gegevens, code of enig ander materiaal).
 • Wordt onder “Verwante Partijen” verstaan al onze ouder-, dochter- en geaffilieerde ondernemingen, Websiteontwikkelaars en andere promotiepartners.
 • Wordt onder “Websiteontwikkelaar” verstaan enige partij die betrokken is bij het creëren, produceren, leveren of onderhouden van de Website.
 • Wordt onder “gebruik van deze Website” (en “gebruiken” en soortgelijke formuleringen) verstaan “enig gebruik van de Website van welke aard dan ook, met inbegrip van het openen, bekijken, posten, verzenden, downloaden en ander gebruik van de Website of enig materiaal op de Website.”

 

Wijzigingen
Houd er rekening mee dat informatie op deze Website en/of in dit Beleid op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. U dient dit Beleid regelmatig te controleren op enige wijzigingen. Wijzigingen zijn direct van kracht na plaatsing van het herziene Beleid op deze Website. Door uw voortgezette gebruik van de Website stemt u in met enige wijzigingen en door voortgezette toegang te bieden tot de Website stellen wij u in de gelegenheid om in te stemmen met dergelijke wijzigingen.

 

Toegankelijkheidsverklaring:
Veel internetgebruikers met beperkingen vinden websites moeilijk of zelfs onmogelijk te gebruiken, eenvoudigweg door de manier waarop deze zijn ontworpen. Bij Schweppes International Limited werken we hard om toegang tot informatie te bieden die beschikbaar is voor al onze consumenten en dit geldt ook voor de Website.

We zijn bekend met de typen aangepaste technologie die worden gebruikt door mensen met beperkingen en herontwerpen pagina’s voor onze volledige websiteportefeuille om compatibiliteit met zo veel mogelijk van deze systemen te waarborgen. Voorbeelden van wijzigingen zijn het leesbaar houden van tekst, het aanpassen van indelingen en tabellen en waarborgen dat bij links duidelijk is waar deze naartoe leiden (“klik hier” betekent op zichzelf niet veel).

We herbouwen onze websites zodat deze voldoen aan de Web Accessibility Initiative (WAI)-richtlijnen voor de toegankelijkheid van content zoals opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C) en we proberen waar mogelijk te voldoen aan de “Double-A”-normen.

Als u een gedeelte van onze Website ontdekt dat moeilijk te gebruiken is, laat ons dat dan weten. Wij streven naar doorlopende verbetering van onze toegankelijkheid, dus stuur ons uw opmerkingen om ons daarbij te helpen.

 

Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Website of enige van uw persoonlijke informatie die via deze Website is verzameld wilt controleren, corrigeren, bekijken of bijwerken, neem dan contact met ons op via schweppes.nlro@os-group.com