Schweppes

Voorwaarden

Op deze pagina worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van onze Website schweppes.nl, zij het als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens u de Website begint te gebruiken. Door onze Website te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en u zich eraan zult houden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.

Informatie over ons
www.schweppes.nl is een Website die wordt beheerd door Schweppes International Limited (“SIL”). SIL is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 191968 en heeft zijn statutaire zetel op 7 Albemarle Street, Londen W1S 4HQ, Engeland en voornaamste plaats van bedrijfsvoering op MediArena 5-6, 1114 BC Amsterdam – Duivendrecht, Nederland.

Toegang tot onze Website
Toegang tot de Website schweppes.nl is toegestaan op tijdelijke basis en SIL behoudt zich het recht voor om de op onze Website geboden service zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of wijzigen (zie onder). SIL kan niet aansprakelijk worden gehouden indien onze Website om enige reden of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van onze Website of onze gehele Website beperken voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.
Als u als onderdeel van onze beveiligingsprocedures een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of toegewezen krijgt, dient u dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen en mag u deze niet verstrekken aan enige derde partij. SIL heeft het recht om enige gebruikersnaam of enig wachtwoord, zij het door u gekozen of door ons toegewezen, op enig moment uit te schakelen indien u zich naar ons oordeel niet heeft gehouden aan enige bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle voorzieningen die nodig zijn voor uw toegang tot onze Website. U bent er ook verantwoordelijk voor te waarborgen dat alle personen die toegang zoeken tot onze Website via uw internetverbinding bekend zijn met deze voorwaarden en zich daaraan houden.

Intellectuele eigendomsrechten
Door gebruik te maken van onze Website erkent u dat SIL de eigenaar en/of de licentiehouder is van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Website en van het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, wetten inzake (geregistreerde) ontwerpen en verdragen wereldwijd. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en extracten van enige pagina(s) van onze Website downloaden voor uw persoonlijke gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze Website is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van enige materialen die u heeft afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag enige illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of enige grafische voorstellingen niet los gebruiken van eventuele begeleidende tekst.

Onze status (en die van enkele geïdentificeerde contribuanten) als de auteurs van het materiaal op onze Website dient te allen tijde te worden erkend.

U mag niets van de materialen op onze Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIL.

Als u enig deel van onze Website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht op het gebruik van deze Website onmiddellijk en dient u, naar onze keuze, enige kopieën die u van de materialen heeft gemaakt te retourneren of vernietigen.

 

Vertrouwen op geplaatste informatie
Commentaren en andere op onze Website geplaatste materialen zijn niet bedoeld als adviezen waarin vertrouwen moet worden gesteld. SIL wijst derhalve elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de hand die voortvloeit uit enig vertrouwen dat in dergelijke materialen wordt gesteld door enige bezoeker van onze Website, of door enige persoon die wordt geïnformeerd over enige inhoud daarvan.

 

Onze Website verandert regelmatig
Wij streven ernaar onze Website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op enig moment wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze Website opschorten of de Website voor onbepaalde tijd sluiten. Enige materialen op onze Website kunnen op enig moment achterhaald zijn. SIL is niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

 

Onze aansprakelijkheid
Het op onze Website weergegeven materiaal wordt aangeboden zonder enige garanties of voorwaarden met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, de andere leden van onze groep ondernemingen en aan ons gerelateerde derde partijen hierbij uitdrukkelijk het volgende uit:

  • Alle condities, garanties en andere voorwaarden die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden uit hoofde van enige toepasselijke wet- of regelgeving.
  • Enige aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade die door enige gebruiker wordt geleden in samenhang met onze Website of in samenhang met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de resultaten van het gebruik van onze Website, enige daaraan gekoppelde Websites en enige daarop geplaatste materialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor:
  • Verlies van inkomsten of opbrengsten;
  • Zakelijke verliezen;
  • Verlies van winsten of overeenkomsten;
  • Verlies van verwachte besparingen;
  • Verlies van gegevens;
  • Verlies van goodwill;
  • Verspilde beheer- of kantoortijd;

Enig ander verlies of enige andere schade van welke aard dan ook, hoe deze ook is ontstaan en ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.

Dit is niet van invloed op enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt uit hoofde van toepasselijke wetgeving.

Informatie over u en uw bezoekers van onze Website
Door gebruik te maken van onze Website, stemt u ermee in dat SIL informatie over u verwerkt en garandeert u dat alle door u verstrekte informatie juist is.

Uploaden van materiaal naar onze Website
Enig materiaal dat u uploadt naar onze Website zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet uw eigendom en SIL heeft het recht om dergelijke materialen voor enig doel te gebruiken, kopiëren, verspreiden en openbaar te maken. SIL heeft ook het recht om uw identiteit openbaar te maken aan enige derde partij die claimt dat enig materiaal dat u op de Website heeft geplaatst of daarnaartoe hebt geüpload een inbreuk vormt op haar intellectuele eigendomsrechten of haar recht op privacy.

SIL aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens enige derde partij voor de inhoud of juistheid van enige materialen die zijn geplaatst door u of enige andere gebruiker van onze Website.

We hebben het recht om enig materiaal dat u op onze Website plaatst te verwijderen indien dergelijk materiaal naar onze mening niet in overeenstemming is met onze voorwaarden.

 

Virussen, hacken en andere inbreuken
U mag onze Website niet misbruiken door moedwillige introductie van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadwillig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze Website, de server waarop onze Website wordt gehost of enige server, computer of database die met onze Website is verbonden. U mag onze Website niet hinderen door middel van een denial of service-aanval of een distributed denial of service-aanval.

Bij inbreuk op deze bepaling pleegt u mogelijk een misdrijf onder de toepasselijke wetgeving. SIL zal enige dergelijke inbreuk melden aan de bevoegde autoriteiten en wij zullen met de betreffende autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen kenbaar te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt onmiddellijk uw recht op het gebruik van onze Website.

SIL is niet aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade die wordt veroorzaakt door een denial of service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of andere materialen in uw eigendom kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze Website of het downloaden van enig materiaal dat op onze Website of enige daaraan gekoppelde website is geplaatst.

 

Links naar onze Website
U mag een link plaatsen naar onze startpagina, vooropgesteld dat u dat doet op een manier die eerlijk en legaal is en geen schade toebrengt aan onze reputatie of daarvan misbruik maakt, maar u mag geen link plaatsen op zodanige wijze dat de suggestie wordt gewekt van enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning van onze zijde wanneer deze niet aanwezig is.

U mag geen link opzetten vanaf enige website die niet uw eigendom is.

Onze Website mag niet in een frame op enige andere website worden geplaatst en u mag geen link plaatsen naar enig ander deel van onze Website dan de startpagina. SIL behoudt zich het recht voor om de toestemming voor het plaatsen van links zonder kennisgeving in te trekken. De website waarop u de link plaatst moet in alle opzichten in overeenstemming zijn met onze gebruiksvoorwaarden.

Als u gebruik wilt maken van andere materialen op onze Website dan hetgeen hierboven is beschreven, richt uw verzoek dan aan de contactpersoon van SIL voor deze Website.

 

Links vanaf onze Website
Waar onze Website links bevat naar andere websites en hulpbronnen die worden aangeboden door derde partijen, worden deze links uitsluitend geboden voor informatiedoeleinden. Wij hebben geen controle over de inhoud van de betreffende websites en hulpbronnen en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid daarvoor of voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit uw gebruik daarvan.

 

Jurisdictie en toepasselijk recht
De Nederlandse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over enige claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze Website, hoewel we het recht voorbehouden om een procedure tegen u in te stellen bij inbreuk op deze voorwaarden in het land waarin u woonachtig bent of enig ander toepasselijk land. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Afwijkingen
SIL kan deze gebruiksvoorwaarden op enig moment herzien door deze pagina te wijzigen. Wij verwachten dat u deze pagina van tijd tot tijd bekijkt om op de hoogte te blijven van enige wijzigingen, aangezien deze voor u bindend zijn. Sommige van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen bovendien worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze Website worden gepubliceerd.

 

Zorgen van uw kant
Als u enige zorgen heeft over enig materiaal op onze Website, neem dan contact op met schweppes.nlro@os-group.com.

Dank u voor het bezoek aan onze Website.